Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Иван Попов: Необходимо е всички да положим усилия, за да може успешно да бъдат изпълнени проектите за Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност

На 16 декември 2021 г. се проведе годишната работна среща между Управляващия орган на ОП НОИР и бенефициентите по процедури „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ и „Допълваща подкрепа за научни организации с одобрени проекти по Рамкова програма Хоризонт 2020, конкурс Widespread-Teaming, фаза 2“. В срещата, която се проведе онлайн, взеха участие над 150 представители на екипите за управление на проектите и на УО на ОПНОИР, както и заместник-министрите на образованието и науката Ваня Стойнева и акад. Константин Хаджииванов.

„Необходимо е всички да положим усилия, за да може успешно да бъдат изпълнени проектите за Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност“, това заяви при откриването изпълнителният директор на ИА „Програма за образование“ г-н Иван Попов. Той отбеляза, че благодарение на усилията на всички, минималните цели за сертифицирани разходи за тази и следващата година са постигнати и няма риск от загуба на средства по програмата, но все още изпълнението по Приоритетна ос 1 е под средното ниво за програмата и това изисква активната работа да продължи. „Важно е да бъдат изпълнени заложените индикатори, защото в противен случай може да се стигне до финансова корекция върху цялата приоритетна ос“, подчерта г-н Попов. От друга страна някои от центровете са постигнали вече 80% финансово изпълнение и е необходимо те да се подготвят в най-ранен етап за кандидатстване по новата програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация.

В рамките на срещата беше представена информация за извършваната вътрешна оценка на Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на ОПНОИР.  Във връзка с изпълнение на препоръките на доклада на Съвместния изследователски център на ЕК (JRC) “Стратегическа оценка на Центровете за върхови постижения (ЦВП) и Центровете за компетентност (ЦК) в България и препоръки за бъдещото им развитие“ и действията за осигуряване на устойчивост на центровете беше представен проект на Насоки за подготовка на програми за развитие и устойчивост с бизнес планове от страна на ЦВП и ЦК.

По време на дискусиите бяха направени важни предложения и коментари от членовете на екипите за управление на проектите, които ще бъдат взети предвид в работата на Управляващия орган.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“