Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Процедура BG05M20P001-2.003 „Студентски стипендии – фаза 1” е отворена за кандидатстване

Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” на Министерство на образованието и науката в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР) кани конкретния бенефициент - МОН да представи проектно предложение по процедура на директно предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ BG05M20P001-2.003 „СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ – ФАЗА 1”.

Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са:

  • По отношение на потребностите, свързани със съдържанието на образователния продукт, чрез система от стипендии ще се стимулира обучението в области от висшето образование, определени като приоритетни за страната.
  • По отношение на потребността от разширяване на обхвата на образователната услуга, посредством възможностите на оперативната програма, системата от студентски стипендии ще получи допълнителен ресурс, който да направи следването по-достъпно и насочено към приоритетните области на икономиката. Специално внимание ще бъде насочено към разширяване на възможностите за включване на студенти с увреждания в цикъла на висшето образование (ВО).

 

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.

Проектът ще се изпълняват на територията на  Република България.

 

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

  1. Предоставяне на студентски стипендии за стимулиране на обучение в приоритетни за икономиката области, както и приоритетни сфери и политики на Европейския социален фонд (за специалности, в които има дефицит на кадри и на кандидат-студенти);
  2. Предоставяне на стипендии за специални постижения в науката, инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта (на конкурсен принцип).

 

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

http://sf.mon.bg

www.eufunds.bg

https://eumis2020.government.bg

 

Крайният срок за подаване на проектното предложение, подписано с КЕП (квалифициран електронен подпис)  през системата ИСУН 2020 е: не по-късно от 23:59 часа на 29.01.2016 г.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“