Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Информационен ден по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1

На 18.04.2018 г. (сряда) от 10:30 часа в гр. София, Интер Експо Център, бул. „Цариградско шосе“ 147, Управляващите органи на ОП НОИР и ОП РЧР организират информационен ден по процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1.

Целта на интегрираната процедурата е да допринесе за повишаването качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайната интеграция на най-маргинализираните общности, вкл. ромите, чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход.

В рамките на информационния ден на кандидатите ще бъдат представени допустимите дейности, индикаторите за изпълнение, допустимите и недопустими разходи, изискуемите документи на етап кандидатстване и друга полезна информация за подготовка на проектните предложения по процедурата.

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“