НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Първи стъпки за изграждането на съвременен Дейта център и суперкомпютърна система от ново поколение с финансиране по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

По проект "Център за върхови постижения по информатика и информационни и комуникационни технологии" стартираха дейностите по изграждането на съвременен Дейта център и суперкомпютърна система от ново поколение.

Водещият партньор Институтът по информационни и комуникационни технологии към БАН обяви обществена поръчка за доставка на система, която ще даде възможност за съхранение и обработка на петабайти (РВ) от данни. Процедурата по ЗОП е с прогнозна стойност над 6 млн. лв. без ДДС и включва закупуване и доставка на компютърна система, състояща се от двойно резервиран MDS сървър, 4 двойно резервирани OSS сървъра, 8 сървъра за работа с обща памет, запомнящи масиви на основата на твърди дискове и на SSD устройства, както и комуникационно оборудване за осъществяване на вътрешни и външни връзки на системата.

Целта с изграждането на съвременен Дейта център и суперкомпютърна система е България да утвърди лидерската си позиция в Югоизточна Европа в областта на високопроизводителните пресмятания. Научно-изследователската инфраструктура ще се реализира на две стъпки.

Първата стъпка предвижда изграждане на Дейта център с капацитет над 3 РВ като в един петабайт (РВ) информация се съдържат 1024 терабайта и може да побере 500 млрд. страници стандартен текст или 745 милиона флопи диска. Предвидено е също така изграждане на първия етап от лаборатория за 3D-дигитализация и микроструктурен анализ с микронна резолюция.

Втората стъпка включва изграждане на следващо поколение високопроизводителна изчислителна система с висока енергийна ефективност и производителност над 1 PFOP/s. Вторият етап от изграждането на Лаборатория за 3D-дигитализация включва оборудване за компютърна томография на динамични процеси със суб-микронна резолюция.  Новата инфраструктура ще бъде интегрирана в европейските електронни инфраструктури, като по този начин се осигурява достъп до ресурси в EGI и PRACE – европейски междуправителствени организации за научни изследвания и усъвършенствани компютърни технологии.

Проект "Център за върхови постижения по информатика и информационни и комуникационни технологии" се финансира по приоритена ос 1 "Научни изследвания и технологично развитие" на Оперативна програма „Наука за образование и интелигентен растеж“ 2014-2020  г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Над 75% от бюджета на стойност над 24,9 млн. лв. са предназначени за изграждане на научна инфраструктура.

Общата цел на проекта е изграждане на Център за върхови постижения, който интегрира модерна научно-изследователска инфраструктура и екипи от висококвалифицирани учени и специалисти за провеждане на фундаментални и приложни научни изследвания с висока обществена значимост в съответствие с приоритетите на тематична област Информатика и ИКТ на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България.

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре