Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Стартира преустройството и модернизацията на сгради в ТУ-Габрово по проект „Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“

На 5 септември 2019 г. в Технически университет – Габрово се състоя първа копка за стартиране на строително-монтажните работи по проект „Център за компетентност (ЦК) „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“. Предстои да бъде извършена цялостна модернизация и функционално преразпределение на площите и помещенията на съществуваща сграда на Техническия университет – Габрово за разполагане и оборудване на лаборатории, семинарни и заседателни зали, преустройство и ремонт на част от Корпус 1 за създаване на Лаборатория „Енергоспестяващи технологии за удължаване на жизнения цикъл и повишаване на експлоатационната сигурност“ и преустройство на производствено хале в Корпус 5 за лаборатории „CAD/CAM системи за проектиране и производство на високотехнологични продукти“ и „Адитивни технологии“. Планираните строително-монтажни работи са на стойност 1,8 млн. лв.

Проект „Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“ с общ бюджет от 23,6 млн. лв. се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът обединяване усилията на седем водещи научни организации (Технически университет – Габрово, Технически университет – София, Централна лаборатория по приложна физика към БАН – Пловдив, Институт по системно инженерство и роботика, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Технически Университет – Варна и Институт по електроника – БАН) за повишаване нивото на провежданите от тях научни изследвания и успешната комерсиализация на получените резултати в приоритетната за българската икономика област „Мехатроника и чисти технологии“, определена в Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014–2020 (ИСИС). Основните дейности по проекта предвиждат извършване на пазарно-ориентирани научни изследвания от водещи изследователи и техните екипи в две направления: „Интелигентни мехатронни системи и технологии“ и „Енергоспестяващи системи и чисти технологии“.

Снимки

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“