Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Министър Красимир Вълчев: Основна цел пред нас е да съхраним и развием научния потенциал на страната

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева взеха участие в работна среща на бенефициентите по процедури „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ и „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ с представители на Управляващия орган на ОПНОИР, проведена на 30.01.2020 г. в гр. София.

Министър Вълчев подчерта, че приоритет следва да се постави върху развитието на младите учени и ускоряването на интеграцията на българската с европейската и световната наука в перспективата на бъдещата рамкова програма на Европейския съюз в областта на научните изследвания и иновациите за периода 2021—2027 г. „Хоризонт Европа“. Центровете за върхови постижения (ЦВП) и центровете за компетентност (ЦК) трябва да станат част и от националната пътна карта за научна инфраструктура (2017 – 2023 г.) с нейната актуализация, а също така дейността им следва да залегне в програмите на университетите и БАН. От голямо значение е да се популяризират не само капацитетът и потенциалът на тези центрове за научни изследвания, но и резултатите от тяхната научна и развойна дейност, допълни той. За да се постигне максимален ефект за българската икономика, е нужно също така да се насърчи и сътрудничеството на ЦВП и ЦК с бизнеса.

Заместник-министър Ангелиева сподели, че с бързи темпове тече програмирането на бъдещето на науката и иновациите, като е поставен по-дълъг хоризонт – до 2050 г. С оглед на това, че науката не е просто функция на една професия, а процес, е от голямо значение да се зададат още отсега основните индикатори за устойчивост. Центровете могат да спомогнат за модернизацията на цялата екосистема за научни изследвания в няколко посоки: чрез привличане и назначаване на опитни специалисти и външни експерти, чрез стимулиране на докторантите и младите учени и чрез подобряване на комуникацията между отделните центрове, с оглед допълняемост на техните дейности и сътрудничеството. 

Изпълнителният директор на ИА ОПНОИР Кирил Гератлиев отчете успешното постигане на междинната финансова цел по програмата с реално сертифицирани и възстановени средства по приоритетна ос 1 от над 60 млн. лв. към края на 2019 г., като благодари на екипите по проектите за усилената работа и ползотворното сътрудничество с Управляващия орган. Той обърна внимание обаче, че темпът на развитие на ЦВП и ЦК трябва не просто да се запази, но и да се ускори през 2020 г., за да се въведе в експлоатация възможно най-голяма част от научната инфраструктура, което, от своя страна, да даде тласък на реализацията на научните програми. 

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“