Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Публикувани са разяснения по процедура BG05M2OP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“

Управляващият орган на ОПНОИР публикува разяснения по постъпили въпроси в периода 28 януари – 3 февруари 2020 г. по открита процедура BG05M2OP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“. Разясненията ще намерите на страницата на ОПНОИР - http://opnoir.bg , в рубрика „Въпроси и отговори“ в раздел „Процедури", както и в ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg.

Предвид регулярното публикуване на разяснения по постъпили въпроси по процедурата, моля да следите рубрика „Въпроси и отговори“ в раздел „Процедури", както и ИСУН 2020.

Обръщаме внимание, че кандидатите по процедурата могат да искат разяснения във връзка с насоките за кандидатстване в срок до 10.03.2020 г. включително (три седмици преди изтичането на крайния срок за кандидатстване). Въпросите относно насоките за кандидатстване се задават в писмена форма и се изпращат на електронната поща на Управляващия орган: [email protected] съгласно чл.26 от ЗУСЕСИФ.

Разясненията от страна на УО се утвърждават от ръководителя на Управляващия орган и се публикуват на интернет страницата на УО http://opnoir.bg и в ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg към документите по процедурата в срок до 17.03.2020 г. включително (две седмици преди изтичане на срока за кандидатстване).

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“