Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Управляващият орган на ОПНОИР 2014-2020 ще може да сключва договори за безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти в размер до 7% над бюджета по приоритетна ос 2

Правителството даде съгласие Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 да сключва административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, в размер до 7% над определения бюджет по приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“ на оперативната програма.

По този начин ще се постигне максимална усвояемост на средствата по програмата към края на програмния период, както и осъществяване на целите, заложени в Споразумението за партньорство на Република България.

Със средствата ще се осигури възможност да се реализират ключови операции, необходими за постигане на целите и индикаторите по оперативната програма, което ще допринесе за изпълнение на един от основните приоритети в програмата на Правителството - издигане на образованието в стратегически национален приоритет и увеличаване на инвестициите в образованието като елемент на развитие на обществото и предпоставка за постигане на интелигентен растеж. По този начин ще се осигурят предпоставки за повишаване на резултатите от образованието и от обучението в съответствие с нуждите на пазара на труда и ще се спомогне процеса на модернизация в сферата на общото, професионалното и висшето образование.

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“