Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Одобрен е Наръчник за управление на ОП НОИР, вариант 5

На 2 март 2020 г. Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 одобри Наръчник за управление на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, вариант 5.

Направените промени отразяват изменения и допълнения в действащата нормативна уредба, както и одитни препоръки на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ и Сметна палата.

Консолидираната версия на Наръчника, вариант 5, е публикувана на интернет страницата на Управляващия орган в секция „Документи“, раздел „Ръководства, указания и наръчници“: http://opnoir.bg/?go=page&pageId=139 .

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“