2021-11-25 - Оценки 2021-11-25 - Сключени договори 2021-11-19 - Contacts 2021-11-19 - Контакти
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Допълнителни указания към бенефициентите на ОПНОИР

Уважаеми бенефициенти,

Основна цел на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ е да подпомага българското образование и българските образователни институции. Затова в настоящата извънредна ситуация продължаваме да подкрепяме усилията на учители, ученици, родители, възпитатели, директори, педагогически специалисти, медиатори, университетски преподаватели и др. с цел оптимално провеждане на образователен процес в условията на засилени противоепидемични мерки.

Настоящата криза е възможност за ускорено въвеждане на дигитални форми на обучение и формиране на дигитални умения у българските учители, ученици, родители, образователни мениджъри, педагогически специалисти, като важна част в този процес е и приобщаването към образователния процес на различни уязвими групи.

В тази връзка Управляващият орган на ОП НОИР насърчава бенефициентите по програмата – в случаите, в които това е възможно - да продължат изпълнението на всички дейности по финансираните проекти, които не изискват физическо присъствие на едно място на групи хора и могат да се осъществят чрез различни форми на електронна комуникация, като напр.:

  1. Осъществяване на различни видове обучения/занимания по интереси на ученици чрез използването на електронни платформи, онлайн обучение в реално време, обучение чрез електронна комуникация, използване на електронни образователни ресурси и др.
  2. Разработване и актуализиране на методически помагала, инструментариуми за оценка, учебни програми и др.
  3. Провеждане на заседания на работни групи, експертни и консултативни съвети и др. чрез видеоконферентна връзка, електронна кореспонденция или друг вид електронна комуникация;
  4. Кариерно консултиране и професионално ориентиране на ученици – възможни са индивидуални консултации чрез използване на различни форми на електронна комуникация;
  5. Дейности на образователни медиатори – работа със семейства на ученици от уязвими групи, подпомагане на процеса по въвеждане и използване на дистанционни форми на обучение и др. дейности, при спазване на задължителните предписания на Националния оперативен щаб за координиране на мерките срещу COVID-19.

Управляващият орган на ОП НОИР обръща внимание, че при изпълнението на дейностите следва да се спазват съответните нормативни изисквания и правила за отчетност.

При необходимост, бенефициентите могат да поискат промяна в плановете за изпълнение на дейностите и преструктурирането им във времето, както и удължаване на срока за изпълнение на проектите при спазване на процедурите, описани в Ръководствата за изпълнение на административни договори по ОП НОИР.

Въпроси и запитвания могат да бъдат отправяни чрез официалния имейл адрес на Управляващия орган [email protected], както и на електронните адреси на всички служители, които са публикувани в секция „Контакти“

Управляващият орган е на разположение на всички бенефициенти, вкл. и за даване на указания по конкретно поставени въпроси и казуси.

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“