Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Европейската комисия одобри Годишния доклад за изпълнението на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ за 2019 г.

С известие от 17 септември 2020 г., получено чрез информационната система за обмен на данни SFC 2014, Европейската комисия информира Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 (ОПНОИР), че одобрява Годишния доклад за изпълнението на ОПНОИР за 2019 г.

Към 31.12.2019 г. общо договорените средства по ОПНОИР са в размер на над 1,087 млрд. лв. или 86% от целия бюджет. Общата стойност на платените средства за периода е над 200 млн. лв., като от началото на изпълнението на Програмата към 31.12.2019 г. са изплатени над 500,7 млн. лв. (39% от целия бюджет).

Окончателната версия на одобрения Годишен доклад за изпълнението на ОПНОИР за 2019 г., както и Резюмето за граждани към доклада, са публикувани на интернет страницата на ОПНОИР, раздел „Програма 2014-2020“, рубрика „Годишни доклади за изпълнение“ (http://opnoir.bg/?go=page&pageId=315), както и на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg/bg/opseig/term/487.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“