Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Право на отговор във връзка с публикация в „Капитал“

Във връзка с публикуваната на 18.09.2020 г. в електронното издание на вестник „Капитал“ статия на Огнян Георгиев - „Новият надзорник на парите за наука, иновации и дигитално управление“, Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР), Управляващ орган на оперативната програма, категорично възразява срещу изразената позиция, че ОП НОИР „е приета ако не за провал, то поне за силно неуспешна“.

В подкрепа на така направеното заключение авторът реферира към статия във вестник „Капитал“ от 5 декември 2017 г. без да е взето предвид развитието на ОП НОИР за последните три години.

За успеха на изпълнението на една програма се съди по постигането на индикаторите заложени в самата програма, финансовия напредък и загубата на средства за страната съобразно правилото за автоматично освобождаване на средства (правилото N+3).

Изпълнението на индикаторите следва да се отчете окончателно през 2023 г., а към настоящия момент всяка година се отчита проследяването на напредъка в изпълнението им в годишните доклади. Последният публикуван доклад е за 2019 г., който е одобрен с известие на Европейската комисия (ЕК) от 17.09.2020 г. и е наличен на следния адрес: http://opnoir.bg/?go=news&p=detail&newsId=881, заедно с резюме за гражданите.

Резултатите от финансовото изпълнение на ОП НОИР към м. август 2020 г. в сравнение с месец май 2017 г. отчитат значителен ръст. През 2017 г. размерът на договорените средства е 333 815 400 лв., което представлява 24,34 % от общия бюджет на програмата. Три години по-късно са договорени 1 148 219 570,87 лв. или 92,57 % от общия бюджет. Изплатените средства към 31 август 2020 г. са в размер на 570 373 104,24 лв. или 45,98% спрямо 60 212 488 лв. (4,39%) през м.май 2017 г. Верифицираните средства от 23 845 831 лв. (1,74%) през м.май 2017 г. нарастват до 397 783 318,68 лв. (32,07%) през м.август 2020 г. Сертифицираните средства към края на август 2020 г. са 387 784 759,71 лв. или 31,26% от общия бюджет на програмата, а три години по-рано по програмата изобщо не е имало сертифицирани средства (вж. Приложение 1). Благодарение на сериозния напредък, в края на миналата година беше постигната и целта (N+3) за 2019 г. и беше защитен целият финансов ресурс в полза на българското образование и наука. Информация за финансовото изпълнение на програмата се публикува регулярно на интернет страницата на ИА ОПНОИР в секция „Новини“. Данни за изпълнението на всички оперативни програми са налични и в публичния раздел на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН) - http://2020.eufunds.bg

Показателни за успеха на програмата са и резултатите от финансираните дейности. До момента в различни проекти, подкрепени със средства от ОП НОИР, са участвали над 700 хиляди деца и ученици, 33 749 педагогически специалисти са включени в различни програми за повишаване на квалификацията и кариерно развитие, близо 48 хиляди са преминалите студентски практики, 673 преподаватели във висши училища са включени в програми за повишаване на квалификацията, 675 млади учени до 34 г. са получили подкрепа за дейности в сферата на НИРД (научноизследователска и развойна дейност).

По приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие” на ОП НОИР се изпълняват 16 договора за безвъзмездна финансова помощ на обща стойност над 430 млн. лв., обединяващи над 60 научни организации и висши училища, в които са ангажирани над 1 200 учени. Подкрепата за изграждане на 6 центъра за върхови постижения (два от които финансирани и от Програма Хоризонт 2020) и 10 центъра за компетентност дава възможност да се изгради модерна научна инфраструктура, а напредъкът на центровете бе необходимият аргумент в преговорите с ЕК за защита на по-висок бюджет за наука през новия програмен период 2021-2027 г.

Същевременно, създаването на Държавната агенция за научни изследвания и иновации се препоръчва в няколко аналитични доклада на Съвместния изследователски център към ЕК в периода 2015-2017 г., които извършиха през 2019-2020 г. и стратегическа оценка на изграждащите се центрове за върхови постижения и центрове за компетентност по приоритетна ос 1 на ОПНОИР 2014-2020. Ползата от създаването и развитието на тези научни комплекси е потвърдена и от цитираните в самата статия представители на два от финансираните по ОП НОИР центрове. Всички центрове са представени на интернет страницата на Управляващия орган на следния адрес: http://opnoir.bg в секция „Проекти на фокус“.

Според Етичния кодекс на българските медии, на обществото трябва да се предоставя точна и проверена информация. Вярваме, че „Капитал“ също отстоява този принцип и използваме правото на отговор, за да отстраним неточностите и внушенията за неуспех на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" на база данни от преди три години без да бъдат отчетени резултатите към момента.

Въпреки трудностите при стартирането на ОП НОИР в началото на програмен период 2014-2020 г., към настоящия момент финансираните проекти се изпълняват успешно и постигат добри резултати.

 

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“