Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Обучения на педагогически специалисти изцяло в електронна среда могат да се провеждат по всички проекти с конкретен бенефициент МОН

С промените в чл. 49, 60 и 89 на Наредба № 15 от 27.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, публикувани в Държавен вестник, бр. 101 от 27.11.2020 г., се дава възможност присъствената част на обученията на педагогическите специалисти да се провежда чрез синхронно обучение от разстояние в електронна среда. Във връзка с променените нормативни изисквания Стандартната таблица на разходите за единица продукт по процедура BG05M2OP001-2.010 „Квалификация на педагогическите специалисти“ и методология, обосноваваща изведените размери на разходите, бе актуализирана и допълнена на 22.12.2020 г. с нови разходи за единица продукт, които да се прилагат за обучения на педагогически специалисти, проведени съгласно Наредба № 15/2019 г. изцяло в електронна среда, както следва:

  • Обучение за повишаване на квалификацията без физическо присъствие, за което е присъден 1 квалификационен кредит – 27 лв.
  • Обучение за повишаване на квалификацията без физическо присъствие, за което са присъдени 2 квалификационни кредита – 54 лв.
  • Обучение за повишаване на квалификацията без физическо присъствие, за което са присъдени 3 квалификационни кредита – 80 лв.

За да се гарантира спазването на принципа за недопускане на дискриминация и равно третиране на заинтересованите страни, горепосочените нови разходи за единица продукт може да бъдат прилагани и при обученията на педагогически специалисти, проведени съгласно Наредба № 15/2019 г. изцяло в електронна среда, при изпълнението на следните проекти с конкретен бенефициент МОН: BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“,  BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ и BG05M2OP001-3.005-0001 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, които са започнали след 24.02.2021 г.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“