Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Педагогическите специалисти могат да се обучават чрез синхронно обучение от разстояние изцяло в електронна среда по проект „Подкрепа за успех“

Управляващият орган определя допълнителен разход за единица продукт, който да се прилага при специфичните двудневни обучения по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, както следва:

Специфични обучения на педагогически специалисти по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, проведени съгласно Наредба № 15/2019 г. изцяло в електронна среда, с продължителност от 2 дни:

  • Обучението се извършва само в присъствена форма по смисъла на чл. 49, ал. 2 от Наредба № 15/2019 г. (неприсъствени часове по смисъла на чл. 49, ал. 2 от Наредба № 15/2019 г. не се предвиждат)
  • Проведени са 16 академични часа синхронно обучение от разстояние в електронна среда
  • Обученията са проведени в групи от средно 15 участници
  • Обучението на педагогическите специалисти за повишаване на квалификацията без физическо присъствие и само в присъствена форма, завършва с присъждане на 1 квалификационен кредит
  • Определя се разход за единица продукт в размер на 32 лв.

Бенефициентът може да поиска за възстановяване от УО сумата от 32 лв. за всеки педагогически специалист, който успешно е завършил обучение за повишаване на квалификацията без физическо присъствие и само в присъствена форма по смисъла на чл. 49, ал. 2 от Наредба № 15/2019 г., за което му е присъден 1 квалификационен кредит.

Посоченият по-горе разход за единица продукт може да се прилага за обучения на педагогически специалисти, проведени изцяло в електронна среда съгласно Наредба № 15/2019 г. при изпълнението на Дейност 2 от проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, които са започнали след 31.03.2021 г.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“