НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Връзка към интернет страниците на МИГ с одобрени за финансиране стратегии по подхода ВОМР с финансиране от ОП НОИР

Сдрежуние с нестопанска цел "Местна инициативна група Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа" -  http://www.mig.glavinitsa-sitovo.org/bg/ 

Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група -Тунджа" - https://www.tundzhaleader

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020 г., В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МНОГОФОНДОВИ СТРАТЕГИИ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Указания за стратегии по подхода „Водено от общностите местно развитие“

Със Заповед РД09-1740/01.03.2017 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОП НОИР и заместник-министър на образованието и науката Ваня Стойнева са утвърдени изменени Указания за стратегии по подхода „Водено от общностите местно развитие“.

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре