Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПРЕЗ 2019 г.

Набира оферти за "Периодична доставка на канцеларски материали и хартия за нуждите на Изпълнителна агенция „Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж“ с 2 (две) обособени позиции"

Набира оферти за "Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на  Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж"

Набира оферти за „Обновяване, надграждане и поддръжка на Интернет страницата на Изпълнителна агенция „Оперативна Програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

 

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПРЕЗ 2018 г.

Набира оферти за периодична доставка на офис принадлежности за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Набира оферти във връзка със сключване на договор за наем на сграда/сграден фонд с възможност за обособяване на 100 работни места.

Набира оферти за предоставяне на услуги, свързани с организиране на събития и мероприятия по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014–2020 г.

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“