Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПРЕЗ 2019 г.

Доставка чрез закупуване на нови неупотребявани моторни превозни средства /МПС/ за нуждите на Изпълнителна агенция "Оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж“, с 2 (две) обособени позиции

Доставка чрез закупуване на нови неупотребявани моторни превозни средства /МПС/ за нуждите на Изпълнителна агенция оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж,  с 2 (две) обособени позиции.

Предоставяне на техническа експертиза за Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР ) 2014–2020 г. при наблюдението на изпълнението на договорите по Приоритетна ос 1 "Научни изследвания и технологично развитие" на ОП НОИР“

Доставка на компютърна, периферна и офис техника за Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, с 3 (три) обособени позиции.

Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие от лицензиран оператор и извършване на специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност, за нуждите на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“