Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Стартира изпълнението на проекти „Студентски стипендии – Фаза 1“ и „Студентски практики – Фаза 1“

Със заповеди на Ръководителя на Управляващия орган на ОП НОИР № РД09-366/29.03.2016 г.  и № РД09-367/29.03.2016 г.  стартира изпълнението на дейностите по проекти BG05M20P001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1” и BG05M20P001-2.002-0001 „Студентски практики – фаза 1”.

Бюджетът на проект „Студентски стипендии – Фаза 1“ е 26 000 000 лева

Дейностите, които ще се изпълняват са:

  1. Предоставяне на студентски стипендии за стимулиране на обучение в приоритетни за икономиката области, както и приоритетни сфери и политики на Европейския социален фонд (за специалности, в които има дефицит на кадри и на кандидат-студенти);
  2. Предоставяне на стипендии за специални постижения в науката, инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта (на конкурсен принцип).

Целеви групи са студенти с минимален среден успех от предходните два семестъра (за стипендии за стимулиране на обучение в приоритетни за икономиката области) и за предходния един семестър (за стипендии за специални постижения в науката, инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта) – Добър (4,00).

Повече информация по проект „„Студентски стипендии – Фаза 1“, можете да намерите тук:  

 

Бюджетът на проект „Студентски практики – Фаза 1“ е 37 000 000 лева

Дейностите, които ще се изпълняват са:

  1. Координация и подготовка за реализация на студентски практики;
  2. Поддържане и обновяване на регистрираните работодатели, преподаватели, студенти и експерти от висшите училища за реализация на студентски практики;
  3. Развиване и поддържане на създадения механизъм и методика за провеждане на практическо обучение в реална работна среда на студенти, включително и чрез осигуряване на възможност за провеждане на практическо обучение на студенти повече от веднъж в една образователно-квалификационна степен;
  4. Организация и провеждане на практическото обучение в реална работна среда – регистрация, кандидатстване, осъществяване на обучение на място, оценяване на практическото обучение, удостоверяване на завършената практика;
  5. Реализация на периодични срещи с експертите от висшите училища-партньори и обучения;
  6. Осъществяване на проверки с цел координация и контрол на провежданите практики;
  7. Осъществяване на дейности по осигуряване на публичност.

Целеви групи са студенти.

Повече информация по проект „„Студентски практики – Фаза 1“, можете да намерите тук:   

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“