Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

ИА ОПНОИР и ДАНИИ подписаха споразумение за сътрудничество при изграждане и развитие на Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност

На 30 юни 2021 г. беше подписано Споразумение за сътрудничество и обмен на информация между Държавната агенция за научни изследвания и иновации (ДАНИИ) и Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ИА ОПНОИР) за сътрудничество при изграждане и развитие на Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност.

Целта на Споразумението е да насърчи сътрудничеството, съвместните дейности и обмена на информация между двете агенции във връзка с развитието на центровете и да се осигури координация при организационното им структуриране и институционално изграждане по проектите, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, и последващо осигуряване на финансиране по Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация 2021 – 2027 г. (ПНИИДИТ).

Предвижда се организиране на съвместни срещи и обсъждания, включително и с представители на други компетентни органи и институции, с цел изпълнение на препоръките от доклада на Съвместния изследователски център към Европейската комисия (JRC).

По приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ през програмен период 2014-2020 г. се финансира изграждането на 6 центъра за върхови постижения и 10 центъра за компетентност, в които са включени над 60 научни организации и университети. С подкрепата от Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия ИА ОПНОИР, като Управляващ орган на ОПНОИР, реализира различни форми на външна експертна помощ за успешното изпълнение на проектите по Приоритетна ос 1 на програмата. 

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“