Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Европейската комисия одобри Годишния доклад за изпълнението на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ за 2020 г.

С известие от 12 юли 2021 г., получено чрез информационната система за обмен на данни SFC2014, Европейската комисия информира Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 (ОПНОИР), че одобрява Годишния доклад за изпълнението на ОПНОИР за 2020 г.

Към 31.12.2020 г. общо договорените средства по ОПНОИР са в размер на над 1 млрд. и 183 млн. лв. или 95% от целия бюджет. Общата стойност на платените средства за периода е над 160 млн. лв., като от началото на изпълнението на Програмата са изплатени над 661 млн. лв. (53% от целия бюджет).

Окончателната версия на одобрения Годишен доклад за изпълнението на ОПНОИР за 2020 г., както и Резюмето за граждани към доклада, са публикувани на интернет страницата на ОПНОИР, раздел „Програма 2014-2020“, рубрика „Годишни доклади за изпълнение“, както и на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове, раздел „Документи“, рубрика „Годишни доклади“.

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“