Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Проведе се обучение за общините с проекти по мярката „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2

Управляващите органи на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ проведоха на 26 юли 2021 г. обучение за общините, които ще изпълняват проекти по мярката „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2. По проектите ще бъдат обхванати уязвими групи и хора в тежко неравностойно положение, които са настанени в социални жилища, изградени с финансиране от Оперативна програма „Региони в растеж“.

За социалното включване на хората в неравностойно положение, общините ще работят едновременно и с родителите, и с децата. Предвиждат се дейности за информиране и консултиране на търсещите работа лица и на работодателите, активиране на икономически неактивните лица, психологическо подпомагане при избор на подходяща професия, обучение за придобиване на професионална квалификация или ключова компетентност. Наетите по проектите трудови медиатори, case мениджъри и психолози ще подпомагат безработните да се включат в стаж или чиракуване и ще ги стимулират да потърсят и започнат работа.

Допълнителни усилия ще бъдат насочени към децата, които са отпаднали или има опасност да отпаднат от образователния процес. Предвижда се допълнително обучение по български език за децата и учениците, за които българският език не е майчин, допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици, както и реинтегриране в образователната система на младежи до 18 г., отпаднали от училище. Изпълнението на проектите ще допринесе за подобряване на образователната среда в детските градини и училищата, извън ромските махали в градовете, в които се обучават интегрирано деца и ученици от етническите малцинства.  Предвижда се кариерно консултиране и професионално ориентиране на учениците, както и подкрепа за продължаване на образованието в гимназиалния етап и за успешно завършване на средно образование.

Снимки

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“