2022-05-03 - Contacts 2022-05-03 - Контакти 2022-04-28 - Обща информация 2022-04-28 - Обща информация
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

 • О Б Я В Л Е Н И Е

  ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ“
  ОБЯВЯВА ПОДБОР

  за длъжността „главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми“ в отдел „Техническа верификация“, главна дирекция „Верификация” – 2 щатни бройки

  Прочетете повече »
 • О Б Я В Л Е Н И Е

  ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ“
  ОБЯВЯВА ПОДБОР

  за длъжността „главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми“ в отдел „Техническа верификация“, главна дирекция „Верификация” – 1 щатна бройка

  Прочетете повече »
 • О Б Я В Л Е Н И Е

  ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ“
  ОБЯВЯВА ПОДБОР

  за длъжността „главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми“ в отдел „Финансова верификация“, главна дирекция „Верификация” – 1 щатна бройка

  Прочетете повече »
 • О Б Я В Л Е Н И Е

  ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ“
  ОБЯВЯВА ПОДБОР
  за длъжността „главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми“ в дирекция „Програмиране, наблюдение и оценка”

  Прочетете повече »
 • О Б Я В Л Е Н И Е

  Изпълнителна агенция „Програма за образование“ 
  О Б Я В Я В А   П Р О В Е Ж Д А Н Е  Н А  И Н Т Е Р В Ю  П О  П Р О Г Р А М А
  "С Т А Р Т  Н А  К А Р И Е Р А Т А" 
  в дирекция „Програмиране, наблюдение и оценка“

  Прочетете повече »

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“