Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Изпълнителната агенция изпълнява функциите на управляващ орган на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 – 2020 г. (ОП НОИР) и всички произтичащи от това задължения и отговорности съгласно националното законодателство и правото на Европейския съюз, което включва следните основни отговорности:

  • Организиране на процесите по планиране, програмиране и изменение на ОП НОИР;
  • Подготовка и обявяване на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП НОИР, включително цялостна организация и координация на оценителния процес;
  • Наблюдение и контрол на изпълнението на договори/заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП НОИР и верификация на разходите, извършени от бенефициентите;
  • Изпълнение функциите на секретариат на Комитета за наблюдение по ОП НОИР;
  • Организиране, изпълнение и отчитане на мерките за информация и публичност по ОП НОИР;
  • Управление на финансовите ресурси при съблюдаване на законосъобразното и целесъобразното разходване на паричните средства и ползването на активите;
  • Съблюдаване функционирането на системите за управление и контрол, включително осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност на всички документи и действия, свързани с финансовата дейност, преди вземане на решение за поемане на задължение и извършване на разходи;
  • Отчетност и докладване, включително изготвяне и предоставяне на сертифициращия орган чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) докладите по сертификация и декларациите за допустимите разходи;
  • Подготовка, управление и изпълнение на бюджетните линии по приоритетна ос "Техническа помощ" на ОП НОИР;
  • Планиране и организиране обучението и развитието на персонала и повишаване на професионална квалификация на служителите на Агенцията.

Агенцията изпълнява и други дейности, произтичащи от задълженията по изпълнение, управление и контрол на програмни инструменти, подкрепящи науката и образованието, или възложени с акт на Министерския съвет или на министъра на образованието и науката.

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“