Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

БЮДЖЕТ на Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Бюджетът за всяка календарна година се публикува при спазване на принципа на прозрачност и обществен достъп до бюджетна информация и съгласно чл. 93 от Закона за публичните финанси.

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“