НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР) е създаден на основание Закона за администрацията и Постановление № 79 от 10 април 2014 г. на Министерски съвет за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г.

Комитетът за наблюдение е колективен орган, основан на принципа на партньорство, чиято основна задача е да следи за ефективността и качеството на изпълнение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Комитетът за наблюдение разглежда и одобрява методология и критерии за избор на операции, както и последващи изменения и допълнения в тях; разглежда и одобрява индикативната годишна работна програма на ОП НОИР; следи за напредъка по изпълнението на ОП НОИР и постигането на целите и приоритетите ѝ; одобрява и следи изпълнението на плана за оценка на ОП НОИР; съгласува Националната комуникационна стратегия за програмен период 2014-2020 г.; разглежда и одобрява предложения за изменения на ОП НОИР, включително за преразпределение на средства по приоритетните оси и други.

В състава му са включени 56-има представители на академичната общност, държавни институции, органи на местно управление, социални партньори, неправителствени организации. В комитета участват и 9 наблюдатели с право на съвещателен глас.

Председател на Комитета за наблюдение е Ръководителя на Управляващия орган на ОП НОИР.

През м. март 2015 г. със заповеди на министъра на образованието и науката са сформирани постоянен Подкомитет и три тематични работни групи, които подпомагат дейността на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” (КН на ОП НОИР):

  • Постоянният Подкомитет „Научни изследвания и технологично развитие” към КН на ОП НОИР е създаден на основание Решение взето на първо заседание на Комитета за наблюдение на ОП НОИР, проведено през м. ноември 2014 г. Неговите функции и състав са одобрени от Комитета за наблюдение. Подкомитетът подпомага процеса за вземане на решения на Комитета за наблюдение по въпроси, свързани с Приоритетна ос № 1 на ОП НОИР.
  • Тематична работна група „Предучилищно и училищно образование“ подпомага дейността на КН на ОП НОИР по инвестиционни приоритети 1, 2 и 3 на Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“.
  • Тематична работна група „Социално приобщаване чрез образование“ подпомага дейността на КН на ОП НОИР по Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“.
  • Тематична работна група „Висше образование” подпомага дейността на КН на ОП НОИР по Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“ и Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване”.

Координацията, административната и техническата работа, свързани с дейността на Комитета за наблюдение на оперативната програма, Подкомитета и тематичните работни групи, се извършват от Секретариат на Комитета за наблюдение. Функциите на Секретариат се изпълняват от дирекция "Програмиране, наблюдение и оценка" на Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" към министъра на образованието и науката.

 

Секретариат

e-mail: KN-OPNOIR@mon.bg

Йоана Иванова – главен експерт
y.bozhilova@mon.bg
02/ 46 76 135

Галина Ненчева – главен експерт
g.nencheva@mon.bg
02/ 46 76 134

Протоколи и материали от проведени заседания и писмени процедури за неприсъствено вземане на решения на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.:

Писмена процедура – м. Декември 2018 г.

Десето заседание на КН - 29.11.2018 г.

Писмена процедира - м. Юли 2018 г. (втора)

Писмена процедура - м. Юли 2018 г.

Девето (извънредно) заседание на КН - 29.06.2018 г.

Осмо заседание на КН - 18.05.2018 г.

Седмо заседание на КН - 24.11.2017 г.

Протоколи от заседания и писмени процедури за неприсъствено вземане на решения на КН на ОП НОИР 2014-2020 г. (от м. ноември 2014 г. до м. октомври 2017 г.)

Документи за информация

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре