Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Протоколи и материали от проведени заседания и писмени процедури за неприсъствено вземане на решения на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.

Писмена процедура - м. Април 2020 г. (втора)

Писмена процедура - м. Април 2020 г.

Дванадесето заседание на КН - 20.11.2019 г.

Писмена процедура - м. Октомври 2019 г. (втора)

Писмена процедура - м. Октомври 2019 г.

Писмена процедура - м. Септември 2019 г.

Единадесето заседание на КН - 29.05.2019 г.

Писмена процедура - м. Април 2019 г.

Писмена процедура - м. Март 2019 г.

Писмена процедура – м. Декември 2018 г.

Десето заседание на КН - 29.11.2018 г.

Писмена процедира - м. Юли 2018 г. (втора)

Писмена процедура - м. Юли 2018 г.

Девето (извънредно) заседание на КН - 29.06.2018 г.

Осмо заседание на КН - 18.05.2018 г.

Седмо заседание на КН - 24.11.2017 г.

Протоколи от заседания и писмени процедури за неприсъствено вземане на решения на КН на ОП НОИР 2014-2020 г. (от м. ноември 2014 г. до м. октомври 2017 г.)

Документи за информация

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“