Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГЛАМЕНТ на ЕП и на Съвета за определяне на общо приложими разпоредби ЕФРР,ЕСФ+,КФ,ЕФМДР, както и финансови правила за тях и за Фонд „Убежище и миграция“, Фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за упр. на границите и визията /СОМ(2018)375

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“