Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

BG05M2OP001-3.019 „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“

Получени въпроси и разяснения към тях по процедура BG05M2OP001-3.019 „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“ са налични в рубрика „ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ“

Информационен ден по процедура BG05M2OP001-3.019 „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“ (през платформата Zoom на 03.02.2022 г.)

Управляващият орган на ОПНОИР обявява за кандидатстване процедура чрез подбор на проектни предложения „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“

BG05M2OP001-3.019 „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“ (Обществено обсъждане)

Публикуван е за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG05M2OP001- 3.019 „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“ (срок до 21.12.2021 г. вкл.) - приключено

Публикуван е за обществено обсъждане проект на Методология и критерии за подбор на операция „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“ (срок до 12.10.2021 г. вкл.) - приключено

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“