Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Изпълнителна агенция „Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж“ е създадена на 1 ноември 2017 г. с постановление № 237 на Министерски съвет, обнародвано в Държавен вестник, брой 86, от 27.10.2017 г., с цел управление на Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. В качеството си на Управляващ орган Изпълнителната агенция отговаря за цялостното програмиране, управление и изпълнение на програмата в съответствие с принципа на доброто финансово управление.

Изпълнителната агенция е второстепенен разпоредител с бюджетни средства към министъра на образованието и науката и е структурирана в шест дирекции и териториални звена в 11 областни града.

Чрез изпълнението на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР), Изпълнителната агенция подкрепя реформата в предучилищното и училищното образование, както и във висшето образование, по-специално чрез подобряване на съответствието между резултатите от тях и нуждите на пазара на труда и засилване на сътрудничеството между образованието, научноизследователските институти и бизнеса.

Ресурсите на ОП НОИР са концентрирани в няколко тематични области, така че да се постигне значителен напредък в системите на науката и образованието на национално ниво:

А. Развитие на капацитет за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) в приоритетните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС):

A.1. Потребности на национално равнище – увеличаване на инвестициите в НИРД, с фокус върху върховата наука в приоритетните области на ИСИС: · Мехатроника и чисти технологии; · Информатика и ИКТ; · Индустрия за здравословен живот и биотехнологии; · Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

A.2. Потребности на институционално и индивидуално равнище – интернационализация на научните изследвания, както и привличане и задържане на специалисти в областта на научните изследвания и високите технологии.

Б. Система на висшето образование

Б.1. Потребности, свързани със структурата на системата за висше образование - подобряване качеството на образованието и засилване връзките с пазара на труда.

Б.2. Потребности, свързани със съдържанието на образователния продукт (знания и умения) – съгласуване на образователните резултати с нуждите на пазара на труда; въвеждане на нови форми на преподаване, разработване на интегрирани програми и програми с насоченост към потребностите на бизнеса.

Б.3. Потребности, свързани с доставчиците на образователната услуга (преподавателите) - специализирани програми за подобряване на методическите и управленски компетентности в сферата на висшето образование.

Б.4. Нужда от разширяване кръга потребители на образователната услуга (придобиващите висше образование) - подкрепа на студентите с два вида стипендии – за развитие на специалисти в приоритетни области, насочени към решаване на проблемите на пазара на труда, и за разширяване на достъпа до висше образование.

В. Училищно образование, обучение, учене през целия живот

В.1. Потребности, свързани с достъпа до училищно образование - в две направления: осигуряване устойчивост на добрите практики и катализиране на реформата за насърчаване на „включващото образование”, съобразено с индивидуалните нужди на възможно най-широк кръг деца.

В.2. Потребност от адаптиране на образованието към трудовия пазар: нужда от качествено и приложимо образование, създаване на среда за учене през целия живот - осигуряване на възможност за допълнително обучение на хора с ниска квалификация, отпаднали от образователната система в нейните ниски нива и на ранни етапи от житейския си път.

В.3. Потребности на педагогическия персонал – мерки за устойчивост и надграждане на добрите практики за качествена промяна в капацитета на педагогическите специалисти.

Чрез прилагането на мерките на ОП НОИР, Изпълнителната агенция цели постигането на две основни задачи, които са пряко свързани със стратегията на Европейския съюз за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и за постигане на икономическо, социално и териториално сближаване:

  • Да бъде сред ключовите инструменти за постигане на целите, приети от Република България в рамките на Стратегията „Европа 2020”:
    • повишаване на инвестициите за наука и научни изследвания до 1,5 %;
    • намаляване на процента на преждевременно напусналите училище до под 11 %;
    • увеличаване на процента на завършилите висше образование до 36 % от хората между 30 и 34-годишна възраст;
  • Да служи като ефикасно средство за прилагане на политики по сближаване, съгласно дневния ред на национално и общностно равнище.

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“