Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Актуализиран е разходът за единица продукт за провеждането на студентски практики по проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики 2“

Като отчита значителното увеличение на разходите за труд в периода след 2018 г. и в съответствие с механизма, описан в раздел 14.2. Допустими разходи на Условията за кандидатстване (стр. 18), както и в раздел 8 на Стандартната таблица на разходите за единица продукт по процедура BG05M2OP001-2.013 „Студентски практики 2“ и методология, обосноваваща изведените размери на разходите (Приложение XII към Условията за кандидатстване), Ръководителят на Управляващия орган актуализира стойността на разхода за единица продукт за една проведена студентска практика по проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики 2“.

Актуализираният размер на допустимите преки разходи за 1 студентска практика е 920 лв.

В съответствие с ПМС № 90/2000 г. определеният разход за една студентска практика има 2 компонента:

  • стипендия за практикуващия студент в размер на 600 лв.
  • присъщи преки разходи в размер на 320 лв.

Изчисленият разход за единица продукт включва всички необходими разходи, пряко свързани с провеждането на допълнителните практически обучения на студенти в реална работна среда. Средствата, възстановени на бенефициента въз основа на изчисления единичен разход, следва да се използват за изплащане на стипендии и покриване на присъщите разходи, но не могат да се използват за разходи, свързани с администрирането на проекта.

Бенефициентът може да поиска за възстановяване от УО сумата от 920 лв. за всеки студент, който успешно е завършил една студентска практика при изпълнението на проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики 2“. Новият размер на разхода за единица продукт се прилага за студентски практики, чието изпълнение е започнало след 31.05.2021 г. Договорите за изпълнение на студентските практики следва да са сключени след 21.05.2021 г.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“