Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Процедура BG05M20P001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – Фаза 1” е отворена за кандидатстване

Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” на Министерство на образованието и науката в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР) кани конкретния бенефициент - МОН да представи проектно предложение по процедура на директно предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1”.

 

Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са:

 • развитие на потенциала за учене, творческия и спортния потенциал на учениците;
 • преодоляване на образователните дефицити  на учениците, които имат нужда от повече постижения в училищната дейност,  като предпоставка за  пълноценното им участие в образователния процес;
 • образователна интеграция на децата чрез формиране на общности по интереси;
 • развитие на допълнителни знания, умения и компетентности у учениците,  свързани с подкрепа за развитие на способностите им, извън тези, които са включени в задължителната училищна подготовка;
 • ориентиране на допълнителните образователни дейности към мотивацията за учене, постигане на устойчиви  познания и интереси, както и развитието на индивидуалните способности;
 • осмисляне на свободното време на учениците чрез насочването им към дейности за развитие на индивидуалните им способности и интереси;
 • превръщането на училището в по-привлекателно място за учениците с цел превенция на напускане на образователната система и повторно включване в образователната система;
 • създаване на перспектива в училищата чрез извънучебна дейност всеки участник да придобие увереност в собствените си сили, да формира и реализира собствени стратегии за успех и мотивация за учене;
 • създаване на условия за развитие на социалната принадлежност, засилване на културната и националната идентичност и повишаване на етническата толерантност и мултикултурната интеграция;
 • създаване на устойчиви механизми за участие на общността в дейността на училището и за работа с родителите на децата от уязвими групи;
 • създаване на модел на обществен мониторинг върху избора и провеждането на дейностите, развиващи специфични знания, умения и компетентности.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.

Проектът ще се изпълняват на територията на  Република България.

 

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

 1. Организиране и провеждане на дейности по интереси;
 2. Разработване и прилагане на механизъм за диагностика на образователните дефицити;
 3. Допълнително обучение за деца с образователни дефицити по предмети от задължителния учебен план;
 4. Работа с родители и близки на ученици, застрашени от отпадане;
 5. Организиране и провеждане на изяви на учениците, включени в дейностите за развиване на специфични знания, умения и компетентности;
 6. Участие в междуучилищни дейности;
 7. Създаване на модел на обществен мониторинг с участието на родителите на учениците с цел наблюдение и контрол върху избора и провеждането на дейностите, включени в училищните програми.

 

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

http://sf.mon.bg

www.eufunds.bg

https://eumis2020.government.bg

 

Крайният срок за подаване на проектното предложение, подписано с КЕП (квалифициран електронен подпис)  през системата ИСУН 2020 е: не по-късно от 23:59 часа на 20.04.2016 г.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“