НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Томислав Дончев: Новите технологии и иновациите са ключов фактор за българската икономика

Заместник министър-председателят Томислав Дончев откри обучение на тема „Интелигентни инвестиции в програмите от Европейските структурни и инвестиционни фондове - подготовка за програмен период 2021-2027“. В своето изказване той заяви, че сме достигнали  етап, в който българската икономика трябва да произвежда повече стоки с по-висока добавена стойност, а ключов фактор, това да се случи, са нови технологии и иновациите. По отношение на подготовката на бъдещите европейски инвестиции,    г-н Дончев отбеляза, че е дошло време да преминем на по-високо ниво, да бъдем достатъчно дръзки, но и внимателни в тяхната подготовка и изпълнение. Да имаме ясни позиции, но и да бъдем гъвкави.

Събитието се проведе на 10-11 април 2019 г. и е по инициатива на Централното координационно звено и Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия. Участваха представители на Управляващите органи на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и ОП „Иновации и конкурентоспособност“, както и на Министерство на образованието и науката и Министерство на икономиката.

Основната цел на обучението е развитие на капацитет, зрели политики и интервенции в областта на иновациите, приложната наука и технологиите. През следващия програмен период страната ни планира да насочи сериозен ресурс за интервенции, свързани с развитие на иновационната екосистема, технологиите и научните изследвания, в контекста на индустриалната трансформация и икономическо развитие. За да бъдат тези мерки максимално ефективни, работещи и отговарящи на националните специфики и европейски предизвикателства, те трябва да са подходящо подготвени, изпълнявани и управлявани. Ключов фактор тук е капацитетът на звената, които управляват този процес. 

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре