НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Над 82 милиона лева ще се инвестират в 1 500 детски градини от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Договор за финансиране на проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ е подписан между Управляващия орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Министерство на образованието и науката.

Бюджетът от 82 500 000,00 лв. е осигурен от Приоритетна ос 3: „Образователна среда за активно социално приобщаване“ на ОПНОИР, съфинансирана от Европейския социален фонд. Срокът за реализация на проекта от бенефициента МОН е 30 месеца. Партньор е Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Проектът е насочен към разширяване на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи и деца, живеещи в бедност и дейностите ще се изпълняват на територията на цялата страна.

Основната цел е ранното обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвимите групи в предучилищното образование, подкрепа на достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им приемане и сближаване.

Целевата група по проекта са деца от уязвими групи, родители, учители и други педагогически и непедагогически специалисти.

Проектът ще обхване 1 500 детски градини и училища с предучилищни групи, като в 130 от тях ще се осигури подкрепяща среда за ранна превенция на обучителни затруднения. Общо над 50 000 деца ще участват в дейности за активно приобщаване в системата на предучилищното образование, като 20 000 от тях ще участват в мерки за образователна интеграция и реинтеграция.

Основните дейности по проекта са както следва:

1. Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи, включително:

- разработване на специализирани методики (основани на играта) за обучение по български език за деца с друг майчин език/деца, които не владеят добре български език – за всички възрастови групи (3-6 г.) и за разновъзрастови групи;

- разработване и осигуряване на учебни помагала, пособия, материали, софтуерни програми за обучение и др. по български език на деца с друг майчин език/деца, които не вдладеят добре български език – за всички възрастови групи (3-6-годишни) и за разновъзрастови групи;

- допълнително обучение по български език в съответствие с индивидуалните образователни потребности на всяко дете чрез обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие за усвояването на българския книжовен език.

2. Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, включително обезпечаване на средствата за такси на детски градини с повишена концентрация на деца от уязвими групи, осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал, осигуряване на учебни материали, пособия, помагала и др.;

3. Осъществяване на обучения, вкл. осигуряване на обучителни материали, пособия и др.:

- на учители: за придобиване на знания, умения и компетентности за прилагане на специализирани методики (основани на играта) за обучение по български език; за придобиване на знания, умения и компетентности за прилагане на скрининг тест за ранно оценяване на потребностите на децата от 3 години до 3 години и 6 месеца, определяне на риск от обучителни затруднения и тяхната превенция.

- на други педагогически специалисти (психолози, логопеди и др.), непедагогически персонал (помощник-възпитатели, образователни медиатори, социални работници и др.), и други заинтересовани страни (родители, ромски лидери или представители на ромската общност и др.) за придобиване на знания, умения и компетентности за прилагане на форми и методи на работа за успешно сътрудничество между семейството и детската градина.

4. Реализиране на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа за родители на деца от уязвими групи и за формиране у тях на мотивация за активно приобщаване на децата им в системата на предучилищното образование, в т.ч. чрез дейността на образователни медиатори, на социални работници, ромски лидери или представители на ромската общност, вкл. чрез осигуряване на материали, пособия, помагала и др.;

5. Провеждане на дейности за изграждане на положителни обществени нагласи към предучилищното образование и за недопускане на дискриминация.

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре