НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Томислав Дончев: Управляващият орган и бенефициентите са в една лодка и всички заедно трябва да гребат в правилната посока

Заместник министър-председателят Томислав Дончев участва в петата работна среща между Управляващия орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (УО на ОПНОИР) и ръководители на проектите за изграждане на Центрове за върхови постижения (ЦВП) и Центрове за компетентност (ЦК). Той подчерта важността на инвестиционните проекти в сектор наука и необходимостта от ускоряване на процеса за тяхното изпълнение и отбеляза, че темпът на разходите е по-нисък от очакваното, заради забавяне на обществените поръчки. „До края на 2019 г. по  ОПНОИР трябва да бъдат сертифицирани 138 млн. лв. Всяка по-малка сума би означавала загуба на европейски средства за науката“, заяви вицепремиерът. „Управляващият орган не изпълнява проектите, това е задължение на бенефициентите. Функцията на УО е да следи и контролира законосъобразното управление на средствата, спазването на сроковете и постигането на индикаторите“, допълни още той.

Томислав Дончев призова представителите на научната общност да положат максимални усилия за ускоряване изпълнението на проектите. Напредъкът на ЦВП и ЦК е необходим аргумент в преговорите с ЕК за защита на по-висок бюджет за наука през новия програмен период. По отношение на обществените поръчки призова за спазване на сроковете, за законосъобразност и недискриминационни условия. „Докато се изпълняват проектите Управляващият орган и бенефициентите са в една лодка и всички заедно трябва да гребат едновременно в правилната посока, за да постигнат целта“, заяви в заключение Дончев.

Следващите 18 месеца ще са още по-голямо предизвикателство за екипите на ЦВП и ЦК и Управляващия орган, заяви ръководителят на УО на ОПНОИР Кирил Гератлиев.  В периода юли 2019 до средата на 2020 г. паралелно ще трябва да се изпълняват проектите и да се подготвя и договаря приоритетната ос за наука по ОП „Наука и образование“ 2021 -2027 г. Той наблегна на факта, че постигнатото от Центровете ще окаже влияние върху преговорите за новия програмен период.

Иван Иванов, директор на Централното координационно звено в АМС, информира, че през следващия програмен период водещи приоритети ще са човешките ресурси, промените в структурата на образователната система и в системата на висшето образование, както и инвестициите в приложна наука. За  периода 2021 -2027 България ще удвои ресурса за образование и наука от европейските фондове. В новата оперативна програма „Наука и образование“ ще бъдат заложени допълнително 100 млн.лв. за приложна наука. Защитата на този допълнителен финансов ресурс е в пряка зависимост от успешното изпълнение на ЦВП и ЦК, подчерта Иванов. 

В рамките на работната среща Управляващият орган представи възможностите и процедурите за авансово финансиране на проектите за ЦВП и ЦК, както възможностите за техническа помощ с подкрепата на програмите и инструментите на ЕК Taiex Regio Peer to Peer, Interreg Europe, JRC и Jaspers.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре