НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Резюме за гражданите на Годишния доклад за изпълнението на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ за 2018 г.

От началото на програмния период (2014 – 2018 г.) общо договорените средства по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР) са в размер на над 640 млн. лв. (50% от целия бюджет). Общата стойност на платените средства за периода е близо 300 млн. лв. (24% от целия бюджет).

По Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ към 31.12.2018 г. се изпълняват 12 договора за БФП за изграждане и развитие на Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност на обща стойност над 326 млн. лв.

През октомври 2018 г. стартира проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“. Бюджетът на стойност близо 20 млн. лв. е от Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот". Целта е да се мотивират и задържат в образователната система младите педагогически специалисти, да се подобри педагогическата, методическата и управленската подготовка.

През 2018 г. Управляващият орган обяви операции „Квалификация на педагогическите специалисти“ и „Подкрепа за успех“ с бюджет 130 млн. лв., по приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“, както и „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ с бюджет 82,5 млн. лв. и „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1 с бюджет 20 млн. лв. по приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“.

Активната работа на Управляващия орган на ОП НОИР и бенефициентите по програмата продължава и през 2019 г. През първите 7 месеца на 2019 г. са отворени 5 процедури на стойност над 238 млн. лв. За същия период са договорени проекти за почти 146 млн. лв.

Близо 22 млн. лв. е стойността на договора за БФП  за Център за компетентност „ХИТМОБИЛ“, сключен през март 2019 г. по Приоритетна ос 1. Договорени са над 127 млн. лв. по операция „Подкрепа за успех“ по Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот". Над 82 милиона лева ще се инвестират в 1 500 детски градини от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ в изпълнение на проект  „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, договорен през май 2019 г. по Приоритетна ос 3 "Образователна среда за активно социално приобщаване". По същата ос по процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1 са сключени 47 договори за БФП за около 15 млн. лв.

Резюмето на Годишния доклад за изпълнението на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. за 2018 г. е публикувано под настоящето съобщение.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре