НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Въпроси и отговори

ВЪПРОСИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

Зададените от вас въпроси ще бъдат обработвани и систематизирани периодично.

Отговорите на вашите въпроси се публикуват на сайта. Не изпращаме отговори на личните е-мейли.

Въпроси и разяснения по процедура BG05M9ОP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1 

Въпроси и разяснения по процедура на подбор по ОП НОИР BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“

Въпроси и разяснения по процедура на подбор по ОП НОИР BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

Въпроси и разяснения по процедура на подбор по ОП НОИР BG05M2OP001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени - фаза 1”

Въпроси и разяснения по процедури на подбор по ОП НОИР BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ и BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2007-2013

Въпроси и отговори по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.05 „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите”

Въпроси и отговори по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.09 „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища”

Въпроси и отговори по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”

Въпроси и отговори по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.07  „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда”

Въпроси и отговори по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”

Въпроси и отговори по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.06 “Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система”

Въпроси и отговори по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”

Въпроси и отговори по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.3.06 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”

Въпроси и отговори по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001- 4.1.03 "Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система".

Въпроси и отговори по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.04 “Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”.

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре