Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Проект BG05M2OP001-3.003-0001 "Подкрепа за равен достъп и личностно развитие"

Договор за БФП: BG05M2OP001-3.003-0001

Процедура: BG05M2OP001-3.003 "Осигуряване на условия и ресурси за изграждане и развитие на подкрепяща среда в детските градини и училищата за осъществяване на включващо обучение - фаза 1"

Бенефициент: Министерство на образоването и науката

Наименование на проекта: "Подкрепа за равен достъп и личностно развитие"

Срок на изпълнение на проекта: от 22.12.2015 г. до 01.12.2018 г.

Общ бюджет на БФП: 15 305 495,41 лв.

 

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА:

Проектът е насочен към изграждане на образователна среда, насърчаваща разгръщането на потенциала на всяко дете и ученик за личностно развитие, както и успешна реализация и социализация. С изпълнението му ще се осигури по-високо качество и по-добър достъп до образование чрез създаване на подкрепяща среда за ранна превенция на обучителни затруднения, за включващо обучение на деца и ученици със специални образователни потребности и на подкрепяща среда за включващо обучение и социално включване на ученици с девиантно поведение. Проектът разширява обхвата на институциите в предучилищното и училищното образование за осъществяване на включващото обучение и надграждане на досегашния положителен опит в тази област чрез назначаването на екипи от специалисти за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, осигуряването на наръчници, ръководства, сборници, специализирани образователни програми и софтуерни продукти за обучението на децата и учениците с различни видове увреждания и нарушения.

Дейностите включват пилотен модел за ранна превенция и ранна интервенция на обучителните затруднения на децата от предучилищна възраст, повишаване капацитета на детските градини и училищата за осъществяване на включващо обучение чрез изграждане на необходимата подкрепяща среда в тях. Проектът подкрепя процеса на включващото обучение чрез участието на специалните училища за ученици със сензорни увреждания и с умствена изостаналост, осигурява подобрен достъп до информация и комуникация за децата и учениците с увреден слух чрез изследване и лингвистично описание на жестовия език. Дейностите по проекта предвиждат прилагането на нов модел на организация и функциониране на училищата за деца с умствена изостаналост, който да подготви процеса на преобразуването им в центрове за специална образователна подкрепа, както и подготовката на нова организация и функциониране на възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати.  

 

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ:

Въведен и изграден е пилотен модел за ранно оценяване на образователните потребности на децата от предучилищна възраст и за превенция и ранна интервенция на обучителните им затруднения. Осигурени са необходимите условия и ресурси в 34 целодневни детски градини/обединени детски заведения за осъществяване на ранна превенция на обучителните затруднения (в т.ч. и със специални образователни потребности), при децата от предучилищна възраст, независимо от тяхната етническа принадлежност, култура и социално положение. Осъществена е ранна превенция на обучителни затруднения на 1907 деца от всички възрастови групи. Общо 3 560 деца и ученици са обхванати в различни под-дейности на проекта. Допълнителна подкрепа е предоставена общо на 3 159 деца и ученици със специални образователни потребности.

ДОКУМЕНТИ

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“